Edmonds Community College International Student Services Lynnwood WA

Edmonds Community College
International Student Services

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $15,000—$20,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

เริ่มต้นการศึกษาของท่านที่วิทยาลัยชุมชนEdmonds

วิทยาลัยชุมชน Edmonds เป็นวิทยาลัยรัฐบาล มีบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาเขตที่สวยงาม ร่มรื่นคล้ายสวนหย่อม เปิดสอนหลักสูตรมหาวิทยาลัยสองปีเพื่อการโอนย้าย, หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (ESL), หลักสูตรสายอาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร รวมไปถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Seattle โดยใช้เวลาขับรถประมาณ 20 นาที นอกจากนี้วิทยาลัยยังตั้งอยู่เขตที่พักอาศัยของพลเมืองจึงมีความปลอดภัยสูง เสนอหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย, คณาจารย์ผู้ได้รับเกียรตินิยม และเสนอการบริการนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้านที่ต้องการในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภายในรัฐ Washington หรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่นทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington, มหาวิทยาลัย Washington State, มหาวิทยาลัย California state, มหาวิทยาลัย New York State หรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่ท่านเลือก นอกจากนี้นักศึกษาสามารถทำการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยสี่ปีได้ที่วิทยาเขตในมหาวิทยาลัย Central Washington อีกด้วย

เราสามารถช่วยวางแผนการศึกษาที่ดีเพื่อความสำเร็จของท่าน ตั้งแต่เร่ิมต้นหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (ESL), หรือเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ท่านเลือก ไปจนถึงการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ในทุกปีจะมีนักศึกษาชาวอเมริกันประมาณ 12,500 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาจากกว่า 69 ประเทศเข้ามาทำการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Edmonds เราขอเชิญท่านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิทยาลัยของเรา

ข้อกำหนดการรับสมัครที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบ TOEFL แต่ต้องเข้ารับการประเมินทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเดินทางมาถึง ซึ่งนักศึกษาจะถูกจัดเข้าชั้นเรียนตามผลการประเมินที่ออกมา ทางวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาสี่ครั้งในหนึ่งปีการศึกษา ได้แก่: เดือนกันยายน, เดือนมกราคม, เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม นักศึกษาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยสองปีเพื่อการโอนย้าย - ท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอย่างน้อย 30% เมื่อท่านเลือกทำการศึกษาหลักสูตรนี้ที่วิทยาลัยชุมชน Edmonds

ทางวิทยาลัยเสนอชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กเพื่อที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ผู้สอนได้อย่างทั่วถึง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองปีแรกของมหาวิทยาลัย การศึกษาหลักสูตร “สองบวกสอง” นี้จะช่วยนักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา อีกทั้งนักศึกษาทุกท่านยังจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนอย่างทั่วถึงและเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน Edmonds:

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์: การบัญชี, ธุรกิจ, มานุษยวิทยา, เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปะ, การสื่อสาร, เศรษฐกิจ, การศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภูมิศาสตร์, ภาษาเยอรมัน, ประวัติศาสตร์, วิเทศศึกษา, ภาษาญี่ปุ่น, วารสารศาสตร์, ดนตรี, ปรัชญา, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, ภาษาสเปน, วาทวิทยา, ศิลปะการละคร, การสื่อสารด้วยภาพ/มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์: ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ธรณีวิทยา, คณิตศาสตร์, เตรียมแพทย์, เตรียมพยาบาล, การโภชนาการ และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย...

เมื่อท่านเลือกศึกษาหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ท่านสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาดังต่อไปนี้ได้: การบัญชี, ภาษามืออเมริกัน, มานุษยวิทยา, ศิลปะ, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, บริหารธุรกิจ, เคมี, การสื่อสาร, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การศึกษาด้านความแตกต่าง, เศรษฐกิจ, การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ภาษาฝรั่งเศส, ภูมิศาสตร์, ธรณีวิทยา, ภาษาเยอรมัน, สุขศึกษา, ประวัติศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิเทศศึกษา, ภาษาญี่ปุ่น, วารสารศาสตร์, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, การโภชนาการ, ปรัชญา, พลศึกษา, ฟิสิกส์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์, สังคมวิทยา, ภาษาสเปน, การพูด, ศิลปะการละคร

หลักสูตรสายอาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร - การฝึกฝนจริงในระยะเวลาที่ไม่ยาวนาน

วิทยาลัยชุมชน Edmonds เปิดสอนหลักสูตรสายอาชีพที่เน้นการฝึกอบรมนักศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการฝึกฝนทักษะทางอาชีพที่เฉพาะเจาะจงหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางอาชีพของตน โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยสองปีหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งจะใช้เวลาทำการศึกษาประมาณหกถึงเก้าเดือน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเพียงพอสามารถสมัครขอเข้าทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย - สะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับท่านหากท่านต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกับทำการศึกษาในระดับวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไปถึงจะทำการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเฉพาะนี้ได้ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเก็บหน่วยกิตของวิทยาลัยได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งหน่วยกิตเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการโอนย้ายไปทำการศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัยสี่ปีได้ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้หน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษาในประเทศของตนได้เช่นเดียวกัน

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (ESL) - ศึกษาภาษาอังกฤษและเริ่มทำการศึกษาในระดับวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษมีทั้งหมดห้าระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า ประกอบด้วยการอ่าน, การเขียน, การพูด/การฟัง และไวยากรณ์ การเรียนการสอนในทุกระดับจะใช้เวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาไปจนถึงสัปดาห์ที่สองหลังการเร่ิมต้นทำการเรียนการสอน (มีทั้งหมดสิบสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา) นักศึกษาสามารถเลือกการศึกษาที่เน้นทางด้านวิชาการ, ธุรกิจ หรือวัฒนธรรมและภาษาได้ นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชน Edmonds ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, การฝึกงาน/การบริการชุมชน และหลักสูตร ESL แบบเฉพาะพิเศษอีกด้วย

นักศึกษาสามารถเข้าทำการศึกษาหลักสูตรระดับวิทยาลัยได้ในขณะที่กำลังทำการศึกษาหลักสูตร ESL ในระดับที่ 5 โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL

หอพักนักศึกษา - การพักอาศัยอยู่ในวิทยาลัย

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การพักอาศัยในชุมชนนักศึกษาที่ Rainier Placeซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต มีห้องที่มีสี่ห้องนอนทั้งหมด 37 ห้อง, ห้องที่มีสองห้องนอนทั้งหมดเก้าห้อง, ห้องสตูดิโอทั้งหมดเก้าห้อง (เป็นแบบอยู่ได้สองคนห้าห้อง), มีห้องนั่งเล่นในทุกชั้น, ห้องประชุม (Community room) ตั้งอยู่ชั้นแรกของตึก, มีบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านที่พัก, บริการอินเตอร์เนต, บริการโทรศัพท์, โต๊ะเล่นพูล, ดีวีดี และทีวีจอยักษ์ให้นักศึกษาใช้บริการ

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

วิทยาลัยชุมชน Edmonds มีความเข้าใจนักศึกษาชาวต่างชาติและต้องการช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเงินในขณะที่นักศึกษากำลังอาศัยและทำการศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางวิทยาลัยเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติทั้งนักศึกษาใหม่และเก่า โดยนักศึกษาสามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ทุกภาคการศึกษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Edmonds Community College
International Student Services

Show More

Edmonds Community College
International Student Services


20000 68th Avenue West
Lynnwood WA 98036-5999
P: 425.640.1518
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • วิศวกรรมการบิน
 • วิทยาศาสตร์การบิน
 • การบินและอวกาศ
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • การบิน
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • Biology
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • ฟิสิกส์เคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายอนุรักษ์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • การทำครัว
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • กีฏวิทยา
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การป่าไม้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • พันธุศาสตร์
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • Information Technology
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การวางแผนการศึกษานานาชาติ
 • สาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • โลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การวิจัยการตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • Project Management
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกด้านสัตว์เล็ก
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • Software Engineering
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • กีฬา
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • วีดีโอและการผลิตเครื่องเสียง
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • อาชีวศึกษา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การเมืองโลก (BA)
 • การพัฒนาเยาวชน
 • สัตววิทยา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • สุขภาพและความงาม
 • การตลาด
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การพยาบาล
 • Project Management
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย

Related Articles