University of Texas at San Antonio

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $30,000—$35,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  วิศวกรรมศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์, ติวเข้มภาษอังกฤษ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ(IEP):

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษนึ้ถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเหตุผลทางด้านวิชาการ และเป็นหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาผู้ตัองการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในการสมัครแต่ละครั้งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนทำการศึกษาได้มากกว่าหนึ่งเทอม เนื้อหาของหลักสูตรเป็นเชิงวิชาการซึ่งประกอบด้วย การอ่าน/คำศัพท์, การเขียน/ไวยากรณ์, การพูดสื่อสาร และเตรียมสอบ TOEFL

ในตอนแรกนักศึกษาอาจจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนระดับใดก็ได้ เช่น ระดับเริ่มต้น, ระดับเริ่มต้นขั้นสูง, ระดับกลาง, ระดับกลางขั้นสูง และระดับก้าวหน้า ขนาดของชั้นเรียนจะถูกเฉลี่ยกันออกไป (มีจำนวนนักศึกษา 15 คนโดยประมาณ) ทำการเรียนการสอนมีทั้งตอนเช้าและตอนบ่ายทั้งที่วิทยาเขตใหญ่และวิทยาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการสอนและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาในช่วงกลางเทอมและปลายเทอม ซึ่งรวมไปถึงการให้ความร่วมมือในชั้นเรียน, การส่งการบ้าน, การตอบคำถาม, การสอบรายย่อย, การทำรายงาน และความพยายามของนักศึกษา การเข้าเรียนในชั้นเรียนเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงสำหรับนักศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง San Antonio (UTSA) แล้วยังเป็นกฎระเบียบของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาของ IEP มีดังต่อไปนี้:

 • ต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ในวันเริ่มต้นการศึกษา
 • ต้องยื่นใบสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (หากระบุไว้)
 • ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่แสดงงบทางการเงินที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา

กรุณาคลิกที่ลิงก์ข้างล่างเพื่อทราบจำนวนเงินขั้นต่ำที่ท่านต้องแสดงเพื่อเข้าทำการศึกษาในภาคการศึกษาที่ท่านเลือก

http://international.utsa.edu/forms/confirmation-of-financial-resources/

สำหรับการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิจะมีการทำการเรียนการสอน 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ และในภาคฤดูร้อน 28 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์

การเรียนการสอนจะเน้นเนื้อหา ดังต่อไปนี้:

 • การอ่าน/คำศัพท์
 • การเขียน/ไวยากรณ์
 • การพูดสื่อสาร
 • การเตรียมสอบ TOEFL

เราเสนอการศึกษาทั้งหมด 6 ระดับเพื่อความเหมาะสมทางการศึกษาของนักศึกษาของเรา ดังต่อไปนี้:

 1. ระดับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
 2. ระดับ 1 เป็นระดับเริ่มต้นขั้นสูง
 3. ระดับ 2 เป็นระดับกลาง
 4. ระดับ 3 เป็นระดับกลางขั้นสูง
 5. ระดับ 4 เป็นระดับก้าวหน้าขั้นต่ำ
 6. ระดับ 5 เป็นระดับก้าวหน้า

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง San Antonio (UTSA) เสนอ:

 • การรับสมัครเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการทดสอบ TOEFL ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (79 iBT, 550 PbT หรือ 6.5 IELTS) หรือไม่มีผลการทดสอบมาแสดง
 • สิทธิในการใช้เครื่องอำนวยความสะดวกและสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คอมพิวเตอร์, การแพทย์, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, ห้องสมุด
 • โปรแกรมการจับคู่สนทนา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตร IEP ต่อหนึ่งภาคการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด กรุณาติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลล่าสุด

 • ค่าเล่าเรียน: $3,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าหนังสือเรียน, ประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย: ประมาณ $2,266.10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าที่พัก: ประมาณ $3,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพักและจำนวนเพื่อนที่ร่วมอาศัยอยู่ด้วย
 • โครงการอาหารของมหาวิทยาลัย:  $1,700 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งภาคเรียน (ขึ้นอยู่กับโครงการอาหารที่นักศึกษาเลือก).

สำหรับวันที่: กรุณาติดต่อเราเพื่อขอทราบวันที่ที่แน่นอน 

ภาคฤดูใบไม้ผลิ (ทำการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 280 ชั่วโมง)

วันสิ้นสุดการรับสมัคร: สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนหรือเมื่อจำนวนนักศึกษาเต็มแล้ว
สัปดาห์ปฐมนิเทศ: สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม
เร่ิมต้นการศึกษา: สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม
สิ้นสุดการศึกษา: สิ้นเดือนเมษายน

ภาคฤดูร้อน (ทำการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 280 ชั่วโมง)

วันสิ้นสุดการรับสมัคร: สัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายนหรือเมื่อจำนวนนักศึกษาเต็มแล้ว
สัปดาห์ปฐมนิเทศ: สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
เร่ิมต้นการศึกษา: สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
สิ้นสุดการศึกษา: กลางเดือนสิงหาคม

ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ทำการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 280 ชั่วโมง)

วันสิ้นสุดการรับสมัคร: สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมหรือเมื่อจำนวนนักศึกษาเต็มแล้ว
สัปดาห์ปฐมนิเทศ: สัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม
เร่ิมต้นการศึกษา: สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม
สิ้นสุดการศึกษา: สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม

CEA EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Texas at San Antonio

Show More

University of Texas at San Antonio
Intensive English Program Office of ESL Services
One UTSA Circle
San Antonio TX 78249
P: 210.458.7677
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • เคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • สุขภาพและความงาม
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • สังคมสงเคราะห์
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • การวางแผนภาคและเมือง
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การเงิน
 • ภูมิศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • สถิติ
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ