Georgia College
International Education Center
วิทยาลัย Georgia

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $25,000—$30,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60 +, การทดสอบ IELTS: Band 6 +

 • สื่อสังคม
Georgia College
International Education Center
Campus Box 049
Milledgeville GA 31061
P: 478.445.4789
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
 • การเมืองโลก (BA)
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • ศึกษาศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • ประวัติศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • โลจิสติกส์
 • บริหารธุรกิจ
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ชีววิทยาพืช
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา