Study in the USA


Twitter Feed

Favorite star

Old Dominion University
English Language Center

English Language Center
1108 Dragas Hall
Norfolk, Virginia 23509-0086
Phone: 757.683.4424
Fax: 757.683.4640

picture of Old Dominion University
 • สถานที่ตั้ง: City
 • ประเภท: Public
 • ขนาดของโรงเรียน: Medium
 • ประเภทของที่พัก : Residence Hall, Apartment
 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร: $19,500

Top Programs:

 1. Intensive English
 2. University Bridge
 3. TOEFL and GRE Preparation

มหาวิทยาลัย Old Dominion (ODU)

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่ในเมือง Norfolk รัฐ Virginia เปิดสอนหลักสูตรวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักศึกษาที่กำลังทำการศึกษาอยู่ทั้งหมดประมาณ 24,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติ 1,200 คน ที่มีจาก 113 ประเทศด้วย ODU มีอาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการสอน และมีชั้นเรียนขนาดเล็ก มีศูนย์เทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยก้าวหน้า การให้การศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงของ ODU เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนิตยสาร Entrepreneur Magazine, The Princeton Review และ U.S. News & World Report.

นอกจากนี้แล้วสภาพภูมิอากาศของเมือง Norfolk ก็ไม่หนาวจัด (9.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวและ 30 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน) และมหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติอีกหลายแห่ง เมือง Norfolk เป็นเมืองท่าเรือหลักทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทร Atlantic Ocean มีเขตอุตสาหกรรม ศูนย์กลางทางการเงิน และเป็นเมืองแม่ของศูนย์การวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับยานอวกาศ แบบจำลองและการสร้างสถานการณ์จำลอง นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และการศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทร

ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Old Dominion หรือ Old Dominion University English Language Center (ELC)

ศูนย์ ELC ตั้งอยู่ในวิทยาเขตมหาวิทยาลัย Old Dominion เปิดสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ นักศึกษาจะได้ทำการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในตนเอง พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 • คณาจารย์ผู้สอนมีทั้งประสบการณ์ในการสอน เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษและจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (TESOL) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีอาจารย์หลายท่านที่มีประสบการณ์ในการสอนที่ต่างประเทศมาก่อน
 • นักศึกษาของ ELC มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและผู้คนในชุมชน อีกทั้งได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ทะเล หรือร่วมทำกิจกรรมทางกีฬาและงานวัฒนธรรม เป็นต้น นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมจับคู่ฝึกสนทนากับนักศึกษาชาวอเมริกัน เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย
Old Dominion University

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษหรือ Intensive English Program

 • เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำเป็นเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ODU ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงเรียนอย่างเต็มเวลา ซึ่งในหนึ่งเซสชันจะใช้เวลาเรียนทั้งหมดหกถึงเจ็ดสัปดาห์ เปิดทำการเรียนการสอนทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ในระหว่างการเรียนการสอนของทุกสัปดาห์ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาทำการศึกษาในห้องเรียนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ศึกษาเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ การอ่าน/คำศัพท์ การพูด/การฟัง และการเขียน
 • ในหนึ่งชั้นเรียนจะมีนักศึกษาประมาณ 12–15 คน หลักสูตรนี้มีทั้งหมดหกระดับด้วยกัน โดยก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มต้นทำการศึกษาได้นั้น นักศึกษาจะต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของตนก่อน เพื่อนำผลคะแนนมาเป็นเกณฑ์วัดว่านักศึกษาควรเริ่มต้นทำการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับใด หลังจากนั้นจึงเริ่มทำการศึกษาจากระดับนั้นขึ้นไปจนถึงระดับสูง หลักสูตรนี้มีทั้งหมดสองเซสชั่นด้วยกัน หนึ่งเซสชั่นจะใช้เวลาทำการเรียนการสอนทั้งหมดเจ็ดสัปดาห์
 • เสนอหลักสูตรพิเศษเตรียมสอบ TOEFL และ GRE สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง หลักสูตรเตรียมสอบ GRE เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ Analytical Writing, Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning

การรับเข้าศึกษาหลักสูตรเชิงวิชาการอย่างมีเงื่อนไข

มหาวิทยาลัย Old Dominion เสนอหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทบางสาขาวิชาแบบมีเงื่อนไขให้กับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ นักศึกษาสามารถทำการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระดับนี้ได้ก่อนเริ่มทำการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการของตน โดยที่นักศึกษาสามารถเลือกที่จะทำการศึกษาที่ศูนย์ภาษาอังกฤษหรือศึกษาหลักสูตร Bridge

หลักสูตร Bridge ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการยอมรับเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมีเงื่อนไข และมีผลคะแนนสอบ TOEFL ระหว่าง 61-79 คะแนน (PBT 500-550) หรือมีผลคะแนนสอบ IELTS ระหว่าง 5.5 - 6.5 คะแนน โดยหลักสูตรนี้จะรวมหน่วยกิตของหลักสูตรวิชาการเข้ากับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่มีหน่วยกิต สิ่งที่นักศึกษาต้องทำการศึกษาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษคือ การเขียน การอ่าน การฟัง/การจดโน้ต และทักษะการพูด ซึ่งถ้านักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสองภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Bridge ทางมหาวิทยาลัยจะถือเป็นตัวตัดสินว่านักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษเพียงพอตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว

ทุนการศึษาและการฝึกงาน

มีการเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติผู้มีคุณสมบัติที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรภาควิชาการ อีกทั้งมีการรับประกันการฝึกงานให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาที่ทำการศึกษาที่ศูนย์ภาษาอังกฤษจะไม่มีสิทธิในการรับทุนการศึกษาและการฝึกงานแต่อย่างใด

ที่พักอาศัย

ELC จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักอาศัย ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฏาคม นักศึกษาของ ELC สามารถสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตได้ถ้ามีห้องว่างให้เข้าพัก แต่สำหรับนักศึกษาที่วางแผนที่จะทำการศึกษาที่ ELC เป็นเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น มีสิทธิขอเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เลย

ความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

ความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของ ODU ภายในเขตของมหาวิทยาลัย ODU มีสถานีตำรวจตั้งอยู่ ถึงสองแห่งด้วยกัน อีกทั้งมีการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยการจัดรถบริการรับ-ส่งฟรี ซึ่งเปิดบริการนักศึกษาในเวลากลางคืนด้วย

การประกันสุขภาพ

นักศึกษาของ ELC ทุกคนจะต้องมีประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาสามารถซื้อได้ในเวลาที่ทำการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการสมัคร

กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนและใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเรา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
Old Dominion University, English Language Center
Old Dominion University, Office of International Admissions
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: