Southern Illinois University at Carbondale Carbondale IL

Southern Illinois University at Carbondale

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $35,000—$40,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, บัณฑิตศึกษา

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP, HLC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60 +, IELTS: Band 6 +

 • สื่อสังคม

สถานที่ตั้ง

เมือง Carbondale ตั้งอยู่ทางตะวันตกกลาง (Midwest) ถ้าขับรถจะใช้เวลาประมาณ:

 • ห้าชั่วโมงไปถึงตอนใต้ของเมือง Chicago
 • สองชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง St. Louis
 • สี่ชั่วโมงไปถึงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Nashville รัฐ Tennessee
 • 10 นาทีไปถึงป่าสงวนแห่งชาติ Shawnee

หลักสูตรวิชาการศึกษา

ในสาขาวิชาการเกษตร, วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปะ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การบิน, ธุรกิจและการบริหาร, การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วิจิตรศิลป์, การสื่อสารมวลชนและสื่อศิลปะ, วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในหลักสูตรด้านกฎหมาย นอกจากนี้ SIU ยังเสนอมากกว่า:

 • 200 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรวิชาเฉพาะ และหลักสูตรวิชาโท
 • 70 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
 • 30 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ข้อกำหนดในการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถทำการสมัครเข้าศึกษาได้ทุกสาขาวิชาผ่านทางออนไลน์

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

มีอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้:

 • มีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ขึ้นไปจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำหรับนักศึกษาที่ทำการโอนย้าย
 • หลักฐานทางการเงิน
 • ใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 40 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ใบแสดงผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการดังต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 68 คะแนน
  • TOEFL PBT – 520 คะแนน
  • IELTS – 6.0 คะแนน
  • ITEP – 4.0 คะแนน
  • หลักสูตรการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขจากศูนย์สอนภาษาอังกฤษของเรา

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีเงื่อนไขอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 • ใบหลักฐานทางการเงิน
 • ใบแสดงผลการศึกษาตัวจริง
 • ใบแสดงผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยหนึ่งอย่างจากรายการดังต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 80 คะแนน
  • IETLS – 6.5 คะแนน
  • ITEP – 5.0 คะแนน
  • ท่านอาจต้องแสดงผลคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าคะแนนข้างต้นหรือ ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขในบางคณะ
 • นอกจากนี้ท่านต้องแสดงเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ แล้วแต่ที่ทางคณะกำหนด เช่น GRE/GMAT, จดหมายแนะนำ และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อแสดงคุณสมบัติของนักศึกษา

วันสิ้นสุดการรับสมัครและข้อกำหนดการรับสมัครของแต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป กรุณาติดต่อทางคณะโดยตรงเพื่อขอรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่าย

 • ระดับปริญญาตรี – 40,000 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถขอทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ได้บางส่วน)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา – 42,500 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถขอทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ได้)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ – 5,050 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ/หนึ่งภาคการศึกษา (แปดสัปดาห์) (ไม่สามารถขอทุนการศึกษาได้) ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ (CESL)

ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ (CESL)

เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองการศึกษาจาก Commission on Intensive English Accreditation เรามีคณาจารย์ผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิเป็นผู้ทำการสอน เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรผู้มีประสบการณ์ในอาชีพ เราเสนอชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 15 ท่าน และชั้นเรียนที่เน้นทักษะทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม

รายละเอียดของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้:

 • มีสี่ภาคการศึกษา (แปดสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา) ในระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และหนึ่งภาคการศึกษาในช่วงฤดูร้อน นักศึกษาสามารถเริ่มทำการสมัครได้ในเดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม หรือเดือนตุลาคม
 • มีทั้งหมดเจ็ดระดับ ใช้เวลาทำการศึกษา 18 ถึง 25 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
 • การเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบเพื่อช่วยฝึกทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และไวยากรณ์ให้แก่นักศึกษา
 • เน้นการสอนทักษะทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม
 • เสนอหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่สามารถขอรับคืนได้) นักศึกษาผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถทำการสมัครได้ เราเปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา นักศึกษาของ CESL สามารถเข้าพักอาศัยภายในวิทยาเขตและใช้บริการเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีอยู่ภายในวิทยาเขตได้ นอกจากนี้ CESL ยังเสนอหลักสูตรเฉพาะพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐบาลอีกด้วย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาของ SIU โดยปกติประกอบด้วยสองภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาค) ได้แก่:

 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง (เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม)
 • ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม)
 • ภาคฤดูร้อน

นักศึกษาและคณาจารย์

อาจารย์ผู้สอนของ SIU ทุ่มเทชีวิตให้กับการสอน ทุกท่านมีประสบการณ์ทางการสอนและมีความรู้ที่ก้าวหน้าในหลายสาขาทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ

หลายท่านเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลกทางด้านการทำงานวิจัยในสาขาที่แตกต่างกันออกไป SIU มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 18,000 คน โดย 20 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี SIU เริ่มต้นรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาในปี ค.ศ. 1947 และประสบความสำเร็จและได้รับชื่อเสียงที่ดีทางด้านการต้อนรับที่อบอุ่นและการให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่นักศึกษาชาวต่างชาติจากนั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันมีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด 7 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนนักศึกษาโดยรวมทั้งหมดผู้มาจากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

กิจกรรมทางสังคม

International Friends Club เป็นองค์กรอาสาของชุมชนทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษานานาชาติของ SIU เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในเมือง Carbondale อีกทั้งช่วยนักศึกษาในการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมและภาษาอื่น ๆ ผ่านการมีสัมพันธมิตรภายในวิทยาเขตและชุมชนทางตอนใต้ของรัฐ Illinois ทั้งหมด

ที่พักอาศัย

นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการหาที่พักเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว SIU มีที่พักสำหรับนักศึกษาทั้งที่มีสถานะโสดและที่แต่งงานแล้วและมีคู่ครองมาด้วยที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

นักศึกษาใหม่ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่านั้นจะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักที่ตั้งอยู่ภายนอกวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น อพาร์ทเม้นต์ และบ้านพัก

การนันทนาการ

เราเสนอการนันทนาการที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา เช่น สนามเทนนิส สถานที่เล่น ทะเลสาปที่มีหาดทรายและท่าเรือ อีกทั้งมีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก ลู่วิ่งในร่ม สนามเล่นแฮนด์บอล/แร็กเก็ต ห้องยกน้ำหนัก สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล อุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์แคมป์ปิ้งในศูนย์นันทนาการนักศึกษาของ SIU (Student Recreation Center) นอกจากนี้ภายในศูนย์นักศึกษา (Student Center) ยังมีร้านขายหนังสือ ร้านอาหารหลายประเภท สนามโบว์ลิง และห้องเล่นบิลเลียด มีสมาคมนักศึกษาของ SIU ในนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 450 สมาคม มีการจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ตลอดปี เช่น งานคอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆ การเชิญนักพูดมาบรรยาย และงานแสดงดนตรีต่าง ๆ

การคมนาคม

นักศึกษาของ SIU สามารถใช้บริการรสบัสภายในสถาบันได้ฟรี นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกบินลงที่สนามบิน St. Louis’ international airport ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย มีสถานีรถไฟ Amtrak ที่ไปเมือง Chicago ทุกวัน และเมือง Carbondale ยังมีบริการรสบัส Greyhound อีกด้วย

CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Southern Illinois University at Carbondale

Show More

Southern Illinois University at Carbondale

Center for International Education
Southern Illinois University
425 Clocktower Dr., MC 4333
Carbondale IL 62901
P: 618-453-5774
Masters
 • Accounting
 • Agriculture and Natural Resources
 • Animal Science
 • Anthropology
 • Applied Engineering Sciences
 • Applied Mathematics
 • Art History
 • Arts and Design
 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Biomedical Laboratory Science
 • Business
 • Business Information Systems
 • Cell and Molecular Biology
 • Chemistry
 • Civil Engineering
 • Communication
 • Composition
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Criminal Justice
 • Crop and Soil Sciences
 • Earth Science
 • Economics
 • Education
 • Electrical Engineering
 • Engineering
 • English Literature
 • Environment Development
 • Environmental Studies and Sustainability
 • Finance
 • Food Science
 • Foreign Language Teaching
 • Forestry
 • General Management
 • Geographic Information Science
 • Geography
 • Geological Sciences
 • Global & Area Studies
 • Global Studies in the Arts and Humanities
 • Health and Wellness
 • History
 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Business Management
 • Human Nutrition
 • Internships
 • Kinesiology
 • Law
 • Liberal Arts
 • Linguistics
 • Literature in English
 • Marketing
 • Marketing and Communications
 • Mathematics
 • MBA
 • Mechanical Engineering
 • Media and Information Studies
 • Microbiology
 • Microbiology & Molecular Genetics
 • Music
 • Neuroscience
 • Nutritional Sciences
 • Pharmacology and Toxicology
 • Philosophy
 • Physics
 • Physiology
 • Plant Biology
 • Political Science
 • Psychology
 • Public Health
 • Public Policy
 • Science
 • Social Work
 • Sociology
 • Special Education
 • Special Needs/Learning Disabilities
 • Teaching English Language
 • Technology/Computers
 • TESOL and Teacher Training
 • Theatre
 • Women's and Gender Studies
 • World Politics (BA)
 • Zoology
Bachelor Degree
 • Accounting
 • Advertising
 • Agriculture and Natural Resources
 • Animal Science
 • Anthropology
 • Apparel and Textile Design
 • Applied Mathematics
 • Art History
 • Arts and Design
 • Arts and Humanities
 • Aviation
 • Biomedical Laboratory Science
 • Bridge Programs
 • Business
 • Cell and Molecular Biology
 • Chemistry
 • Child Development
 • Civil Engineering
 • Communication
 • Composition
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Construction Management
 • Criminal Justice
 • Crop and Soil Sciences
 • Earth Science
 • Economics
 • Education
 • Electrical Engineering
 • Engineering
 • Engineering Mechanics
 • English Literature
 • Environment Development
 • Environmental Biology/Microbiology
 • Environmental Studies and Sustainability
 • Film Studies
 • Finance
 • Food Industry Management
 • Food Science
 • Foreign Language Teaching
 • Forensic Science
 • Forestry
 • General Management
 • Geographic Information Science
 • Geography
 • Geological Sciences
 • Global & Area Studies
 • Global Studies in the Arts and Humanities
 • Health and Wellness
 • History
 • Horticulture
 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Business Management
 • Human Biology
 • Human Nutrition
 • Humanities-Prelaw
 • Interior Design
 • International Planning Studies
 • International Relations
 • Internships
 • Journalism
 • Kinesiology
 • Liberal Arts
 • Linguistics
 • Literature in English
 • Marketing
 • Marketing and Communications
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Media and Information Studies
 • Microbiology
 • Music
 • Music Composition
 • Nutritional Sciences
 • Philosophy
 • Physics
 • Physiology
 • Plant Biology
 • Political Science
 • Predental
 • Premedical
 • Prenursing
 • Psychology
 • Public Health
 • Public Policy
 • Public Relations
 • Science
 • Social Work
 • Sociology
 • Special Education
 • Special Needs/Learning Disabilities
 • Sports
 • Statistics
 • Studio Art
 • Supply Chain Management
 • Teaching English Language
 • Technology/Computers
 • Theatre
 • World Politics (BA)
 • Zoology
Summer
 • Arts and Design
 • Arts/Music Camps & Programs
 • English Language (ESL)
 • Special Needs/Learning Disabilities
 • Special programs
 • Studio Art
 • Study and Travel
 • Summer Camps/Programs
 • Summer Intensive English
 • Summer Pre-University
 • University Transfer
Secondary/Boarding
 • Arts/Music Camps & Programs
 • Bridge Programs
 • English Language (ESL)
 • Special Needs/Learning Disabilities
 • Summer Camps/Programs
 • University Transfer
English Programs
 • Business English
 • English for Specific Purposes Programs
 • English Language (ESL)
 • General English Programs
 • IELTS in the USA
 • Summer Intensive English
 • TESOL and Teacher Training
 • TOEFL and Test Preparation
Certificate/Short Term
 • Earth Science
 • Geographic Information Science
 • Women's and Gender Studies

Related Articles