Arizona State University-AECP American English and Culture Program

Fast Facts

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  no

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  no

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

หลักสูตรภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน (AECP)
ขอเชิญทุกท่านเข้ามาศึกษาหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU)

ติวเข้มภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ที่ ASU

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU) ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 100 ของมหาวิทยาลัยระดับโลก* เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 500 สาขาวิชา ใน 4 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟีนิกซ์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หกของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ASU ยังมีคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเลื่ิองลือไปทั่วโลกที่ได้รับรางวัลโนเบล 2 ท่าน มีอาจารย์ผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NAS) 11 ท่าน และอาจารย์อีก 114 ท่านเป็นนักวิชาการของมุลนิธิฟุลไบรท์อเมริกัน

หลักสูตร AECP เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 ให้กับนักศึกษาที่มาจาก 115 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้หลักสูตร AECP ยัง มีคณะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ไปถึงเป้าหมายทางภาษาอังกฤษที่ตั้งไว้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวอเมริกันไปพร้อมกับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการผ่านหลักสูตรนี้ด้วย

*Academic Ranking of World Universities

สถานที่ตั้ง

หลักสูตร AECP ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Tempe ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU) เมือง Tempe ที่ได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ New York Times ให้เป็นหนึ่งในสิบเมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการศูนย์วิจัยค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ศูนย์นันทนาการ, ตึกชั้นเรียนต่าง ๆ, และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างของสถาบันได้อีกด้วย

หลักสูตรและระดับ 

หลักสูตร  AECP มีห้าภาคการศึกษาในหนึ่งปี และหนึ่งภาคการศึกษาจะมีทั้งหมดแปดสัปดาห์ นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งมีทั้งหมดหกระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษา (8 สัปดาห์) ก่อนถึงจะสำเร็จการศึกษาหนึ่งระดับ

รายวิชา

นักศึกษาที่ทำการศึกษาแบบเต็มเวลาจะต้องลงเรียน 21 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ รายวิชาประกอบด้วย 2 วิชาบังคับ ดังนี้ การฟัง/การพูด และการเขียน/การอ่าน และ 1 วิชาเลือก ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 40 วิชา และนักศึกษายังสามารถที่จะทำการศึกษาวิชาเลือกเป็นวิชาพิเศษ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

การยอมรับนักศึกษาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขที่ ASU 

ASU ยอมรับนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรีผู้มีคุณสมบัติทางการศึกษาเพียงพอ แต่มีคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้าทำการศึกษาที่ ASU ได้ แต่มีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ASU ก่อนที่หลักสูตรภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน (AECP) และนักศึกษาต้องทำการศึกษาภาษาอังกฤษจนจบในระดับสูงสุดของ AECP ด้วย

การละเว้นการยื่นคะแนน TOEFL และการยอมรับเข้าศึกษาที่ ASU

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร AECP ในระดับก้าวหน้า 2 ระดับ ด้วยเกรด "เอ" หรือเกรด "บี" อาจจะสามารถลงเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้โดยไม่ต้องแสดงคะแนนสอบ TOEFL (ยกเว้นหลักสูตรรายวิชาที่มีเกณฑ์กำหนดที่พิเศษหรือสูงกว่า)

ประกาศนียบัตร

AECP มอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ทำการศึกษาหลักสูตรจนสำเร็จครบถ้วน นอกจากนี้ AECP ยังมอบประกาศนียบัตรพิเศษ 6 หลักสูตรให้กับนักศึกษาที่ศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิชาเลือกในสาขาต่อไปนี้: ประกาศนียบัตรสาขาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ประกาศนียบัตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประกาศนียบัตรสาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ, ประกาศนียบัตรสาขาการสื่อสาร, ประกาศนียบัตรสาขาพื้นฐานภาษาอังกฤษ, และประกาศนียบัตรสาขาการศึกษาวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเต็มเวลา

AECP มีอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษากับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา คอยช่วยเหลือนักศึกษาในงานต้อนรับนักศึกษาใหม่, การเข้า-ออกเมือง, ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ ASU ซึ่งมีทั้งหมด 650 รายวิชาด้วยกัน

ขนาดของชั้นเรียน

AECP มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 15 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

คณาจารย์

คณาจารย์ทั้งหมดทุกท่านที่สอนอยู่ที่ AECP จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย อีกทั้งคณาจารย์หลายท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาจากต่างประเทศอีกด้วย

ที่พักอาศัย

นักศึกษาของ AECP สามารถเลือกที่จะสมัครจองห้องพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันก็ได้ นอกจากนี้ยังมีอพาร์ทเม้นต์หลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

AECP ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและบริษัทหลายแห่ง รวมไปถึงรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร ทำการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบกลุ่ม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน และสามารถกำหนดตารางการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจงได้

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม

AECP จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน, วัฒนธรรมของชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนา และวัฒนธรรมของชาว ASU ได้แก่ การทัศนศึกษาไปยังสถานที่ชมทิวทัศน์ต่าง ๆ ของรัฐแอริโซนา เช่น Grand Canyon และ Sedona, การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์, การไปปิกนิก, การไปชมกิจกรรมการกีฬาระดับมืออาชีพ, กิจกรรมจับคู่สนทนาภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ อีกมากมาย

รายละเอียดของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายต่อภาค ระยะเวลา 8 สัปดาห์*
  ค่าเล่าเรียน: 2,499 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าธรรมเนียมบริการนักศึกษา: 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื่น ๆ (โดยประมาณ): 190 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าประกันสุขภาพ: 164.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวนักศึกษา (SunCard): 25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าห้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (โดยประมาณ, รวมค่าอาหาร): 1,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน (โดยประมาณ, รวมค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน): 1,320 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (โดยประมาณซึ่งจะแตกต่างกันออกไป): 400-600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

* ค่าใช้จ่ายสำหรับปีการศึกษา 2013-2014 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • ภาคการศึกษาที่กำลังจะเปิดสอนในเร็วนี้

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 1 ปี 2014: 8 มกราคม - 4 มีนาคม 
ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2 ปี 2014: 12 มีนาคม - 6 พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน ปี 2014: 14 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 


บทความ:

วิศวกรรมในอนาคต

Arizona State University-AECP American English and Culture Program

PO Box 873504
Tempe Arizona 85287-3504
P: 480.965.2376