Study in the USATwitter Feed

Favorite star

Arizona State University-AECP
American English and Culture Program

PO Box 873504
Tempe, Arizona 85287-3504
Phone: 480.965.2376
Fax: 480.965.8529

picture of Arizona State University-AECP
 • สถานที่ตั้ง: City,Suburban
 • ประเภท: Public
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 960
 • ขนาดของโรงเรียน: Large
 • ประเภทของที่พัก : Residence Hall, Homestay, Apartment
 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร: $2,499/session

Top Programs:

 1. Intensive English as a Second Language
 2. Conditional Admission to ASU
 3. TOEFL Preparation, American Culture, Business English, English for Technology, Conversational English

หลักสูตรภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน (AECP)
ขอเชิญทุกท่านเข้ามาศึกษาหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU)

ติวเข้มภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ที่ ASU

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU) ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 100 ของมหาวิทยาลัยระดับโลก* เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 500 สาขาวิชา ใน 4 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟีนิกซ์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หกของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ASU ยังมีคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเลื่ิองลือไปทั่วโลกที่ได้รับรางวัลโนเบล 2 ท่าน มีอาจารย์ผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NAS) 11 ท่าน และอาจารย์อีก 114 ท่านเป็นนักวิชาการของมุลนิธิฟุลไบรท์อเมริกัน

หลักสูตร AECP เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 ให้กับนักศึกษาที่มาจาก 115 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้หลักสูตร AECP ยัง มีคณะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ไปถึงเป้าหมายทางภาษาอังกฤษที่ตั้งไว้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวอเมริกันไปพร้อมกับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการผ่านหลักสูตรนี้ด้วย

*Academic Ranking of World Universities

สถานที่ตั้ง

หลักสูตร AECP ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Tempe ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU) เมือง Tempe ที่ได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ New York Times ให้เป็นหนึ่งในสิบเมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการศูนย์วิจัยค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ศูนย์นันทนาการ, ตึกชั้นเรียนต่าง ๆ, และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างของสถาบันได้อีกด้วย

หลักสูตรและระดับ 

หลักสูตร  AECP มีห้าภาคการศึกษาในหนึ่งปี และหนึ่งภาคการศึกษาจะมีทั้งหมดแปดสัปดาห์ นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งมีทั้งหมดหกระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษา (8 สัปดาห์) ก่อนถึงจะสำเร็จการศึกษาหนึ่งระดับ

รายวิชา

นักศึกษาที่ทำการศึกษาแบบเต็มเวลาจะต้องลงเรียน 21 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ รายวิชาประกอบด้วย 2 วิชาบังคับ ดังนี้ การฟัง/การพูด และการเขียน/การอ่าน และ 1 วิชาเลือก ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 40 วิชา และนักศึกษายังสามารถที่จะทำการศึกษาวิชาเลือกเป็นวิชาพิเศษ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

การยอมรับนักศึกษาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขที่ ASU 

ASU ยอมรับนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรีผู้มีคุณสมบัติทางการศึกษาเพียงพอ แต่มีคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้าทำการศึกษาที่ ASU ได้ แต่มีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ASU ก่อนที่หลักสูตรภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน (AECP) และนักศึกษาต้องทำการศึกษาภาษาอังกฤษจนจบในระดับสูงสุดของ AECP ด้วย

การละเว้นการยื่นคะแนน TOEFL และการยอมรับเข้าศึกษาที่ ASU

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร AECP ในระดับก้าวหน้า 2 ระดับ ด้วยเกรด "เอ" หรือเกรด "บี" อาจจะสามารถลงเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้โดยไม่ต้องแสดงคะแนนสอบ TOEFL (ยกเว้นหลักสูตรรายวิชาที่มีเกณฑ์กำหนดที่พิเศษหรือสูงกว่า)

ประกาศนียบัตร

AECP มอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ทำการศึกษาหลักสูตรจนสำเร็จครบถ้วน นอกจากนี้ AECP ยังมอบประกาศนียบัตรพิเศษ 6 หลักสูตรให้กับนักศึกษาที่ศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิชาเลือกในสาขาต่อไปนี้: ประกาศนียบัตรสาขาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ประกาศนียบัตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประกาศนียบัตรสาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ, ประกาศนียบัตรสาขาการสื่อสาร, ประกาศนียบัตรสาขาพื้นฐานภาษาอังกฤษ, และประกาศนียบัตรสาขาการศึกษาวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเต็มเวลา

AECP มีอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษากับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา คอยช่วยเหลือนักศึกษาในงานต้อนรับนักศึกษาใหม่, การเข้า-ออกเมือง, ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ ASU ซึ่งมีทั้งหมด 650 รายวิชาด้วยกัน

ขนาดของชั้นเรียน

AECP มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 15 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

คณาจารย์

คณาจารย์ทั้งหมดทุกท่านที่สอนอยู่ที่ AECP จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย อีกทั้งคณาจารย์หลายท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนมาจากต่างประเทศอีกด้วย

ที่พักอาศัย

นักศึกษาของ AECP สามารถเลือกที่จะสมัครจองห้องพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันก็ได้ นอกจากนี้ยังมีอพาร์ทเม้นต์หลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

AECP ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและบริษัทหลายแห่ง รวมไปถึงรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร ทำการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบกลุ่ม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน และสามารถกำหนดตารางการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจงได้

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม

AECP จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน, วัฒนธรรมของชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนา และวัฒนธรรมของชาว ASU ได้แก่ การทัศนศึกษาไปยังสถานที่ชมทิวทัศน์ต่าง ๆ ของรัฐแอริโซนา เช่น Grand Canyon และ Sedona, การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์, การไปปิกนิก, การไปชมกิจกรรมการกีฬาระดับมืออาชีพ, กิจกรรมจับคู่สนทนาภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ อีกมากมาย

รายละเอียดของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายต่อภาค ระยะเวลา 8 สัปดาห์*
  ค่าเล่าเรียน: 2,499 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าธรรมเนียมบริการนักศึกษา: 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื่น ๆ (โดยประมาณ): 190 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าประกันสุขภาพ: 164.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวนักศึกษา (SunCard): 25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าห้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (โดยประมาณ, รวมค่าอาหาร): 1,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน (โดยประมาณ, รวมค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน): 1,320 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (โดยประมาณซึ่งจะแตกต่างกันออกไป): 400-600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

* ค่าใช้จ่ายสำหรับปีการศึกษา 2013-2014 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • ภาคการศึกษาที่กำลังจะเปิดสอนในเร็วนี้

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 1 ปี 2014: 8 มกราคม - 4 มีนาคม 
ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2 ปี 2014: 12 มีนาคม - 6 พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน ปี 2014: 14 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 


บทความ:

วิศวกรรมในอนาคต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
Arizona State University - American English and Culture Program
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: