NWCCU


Nevada

Truckee Meadows Community College

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชน ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี